PRIVATUMO POLITIKA – SANTRAUKA

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) struktūra

Šios santraukos tikslas

Šiame dokumente pateikiama Vipasanos asociacijos (juridinio asmens kodas 304540452, registruotos buveinės adresas Vilnojos g. 12, Sudervės k., Vilniaus raj., duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) privatumo politikos santrauka.

Šioje santraukoje yra trumpai nurodyta kas mes esame, kodėl mums yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kaip mes juos tvarkome ir kaip  padedame įgyvendinti Jūsų teises, susijusias su Jūsų asmens duomenims.

Mūsų tikslas yra elgtis su Jūsų asmens duomenimis ir Jūsų teisėmis ypatingai rūpestingai, griežtai laikantis nacionalinių ir tarptautinių taisyklių ir teisės aktų, o ypač Bendrojo duomenų  apsaugos reglamento (BDAR).

Kas mes esame

Kuomet Jūs užpildote prašymą dalyvauti 10 dienų Vipasanos kurse, Jūsų pateikti asmens duomenys yra apdorojami interaktyvios (angl. online”) paraiškų pateikimo sistemos, vadinamos CALM (angl. “Course Application and Letters Management”), pagalba. Visos susijusios Vipasanos organizacijos kursų organizavimo tikslais naudoja šią registracijos sistemą.

CALM Foundation (kurios buveinė yra Roterdame, Nyderlanduose) valdo šią sistemą ir turi savo privatumo politiką, kurią galite gauti nusiųsdami el. laišką adresu [email protected]. Vipasanos asociacija yra atsakinga už tolimesnį Jūsų asmens duomenų, kuriuos CALM perduoda Vipasanos asociacijai, tvarkymą.

Jūsų asmens duomenys yra naudojami tam, kad tvarkyti Jūsų paraišką, suteikti Jums vietą kurse, kambarį ir vietą medituoti, o taip pat, esant reikalui, pasirūpinti Jūsų specifiniais poreikiais.

Kodėl mes saugome Jūsų informaciją

Gavę Jūsų pateiktą informaciją mes įvertiname, ar Jūs esate psichiškai ir fiziškai pajėgus/pajėgi dalyvauti kurse. Vipasanos kursas gali pareikalauti nepaprastai daug psichinių ir fizinių žmogaus jėgų.

Mes naudojame Jūsų pateiktą informaciją tam, kad:

 • suplanuotume Jūsų apgyvendinimą, maistą ar transportą;
 • suteiktume Jums tinkamas rekomendacijas ir tinkamą pagalbą kurso metu;
 • suteiktume seniems studentams (Jūs tampate senu studentu sėkmingai pabaigę vieną 10 dienų Vipasanos kursą) papildomą pagalbą, tokią kaip naujienlaiškiai ar su kursu susiję laiškai;
 • pasidalintume su Jumis galimybėmis savanoriauti/tarnauti ar kita aktualia informacija;
 • saugotume (i) finansinę informaciją mokesčių tikslais ar (ii) kitą asmeninę informaciją, kurią saugoti privaloma pagal taikytinus teisės aktus.

Mes nedarysime aukščiau išvardintų dalykų, jei Jūs pranešite mums, kad to nenorite.
Tačiau yra atvejų, kuomet mums reikia pasilikti tam tikrus asmens duomenis, nes kas nors gali pakenkti sau ar kitiems, dalyvaujantiems meditacijos kurse.

 

Informacija, kurią mes renkame

Mes renkame šią informaciją apie Jus: vardas, pavardė; gimimo data; lytis; profesija; medicininė ir/ar psichinė sveikatos istorija (tik tiek, kiek Jūs pats/pati tai nurodote); sutuoktinio/sutuoktinės ir draugų, kurie dalyvauja kurse, vardai ir pavardės; kontaktiniai duomenys asmens, į kurį Jūs nurodote kreiptis skubiais nenumatytais atvejais; bendri Jūsų kontaktiniai duomenys; Jūsų ankstesnė Vipasanos kursų patirtis/istorija; gimtoji kalba ir kitos užsienio kalbos, kuriomis Jūs kalbate.

Kurso metu mes taip pat saugome informaciją apie Jūsų automobilio valstybinį numerį, jei prireiktų jį patraukti skubiu nenumatytu atveju.

Jei mokytojas turi pagrindą nuspręsti, kad Jūs negalite dalyvauti kurse, mes saugome šią informaciją, o taip pat tokio negalėjimo dalyvauti priežastį. Toks mokytojo sprendimas gali būti pagrįstas Jūsų pateiktais duomenimis, o taip pat ir nutikimais ar mokytojo pastebėjimais kurso metu. Tik mokytojai, kurie atlieka vertinimus, turi priėjimą prie tokios informacijos.

Kiek laiko informacija yra saugoma

Visa jautri informacija yra pašalinama iš CALM sistemos praėjus 3 mėnesiams po kurso, kuriame dalyvavote, pabaigos. Paliekama tik bendriausia informacija, tokia kaip Jūsų vardas, pavardė ir ar Jūs pabaigėte praėjusį kursą.

Įvertinimas, kad Jūs negalite dalyvauti kurse ateityje, ar kad negalite dalyvauti kurse esant tam tikroms sąlygoms, yra saugomas ne daugiau kaip 10 metų. Šis terminas gali būti pratęstas po pakartotinio įvertinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad Vipasanos asociacija neturi galimybės ir reikiamų išteklių saugoti dokumentus ilgą laiką, popierinė anketa, kurią Jūs užpildote atvykęs/atvykusi į Vipasanos kursą, yra siunčiama saugojimui į Dhamma Dvara (Vipasaana-Vereingung e.V., kurios buveinė yra Triebel mieste, Vokietijoje), kur ji yra sunaikinama suėjus 3 metams po kurso pabaigos. Vipasanos asociacija (Lietuva) ir Vipasaana-Vereingung e.V. (Vokietija) yra atsakingos už joms pateiktų Jūsų asmens duomenų apsaugą vadovaujantis taikytinais teisės aktais.

Bet kuriuo atveju mes ištriname/sunaikiname visą informaciją, kurios mums nebereikia iškart po to, kai ji tampa mums nereikalinga.

Norėdami smulkiau sužinoti apie informacijos saugojimo terminus, prašome susisiekti su Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) ar Duomenų apsaugos kontaktiniu asmeniu (DKA) žemiau nurodytu būdu.

Kaip mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją

Tvarkydami Jūsų asmeninę informaciją mes vadovaujamės žemiau nurodytais principais:

 1. Jūsų informacija yra naudojama ir saugoma tik tuomet, kai mums tai yra iš tiesų reikalinga ir tik tiek laiko, kiek mums tai yra iš tiesų reikalinga;
 2. mes turime visų saugomos informacijos rūšių apžvalgą;
 3. jei Jūsų informacija tampa mums nereikalinga, mes nedelsiant ją ištriname;
 4. mes suteikiame Jums prieigą prie mūsų turimos Jūsų informacijos;
 5. mes laikome Jūsų informaciją tinkamai apsaugotą;
 6. mes perduodame Jūsų informaciją išimtinai mūsų organizacijos viduje (tai reiškia, kad perduodame ją tik Vipasanos organizacijoms, kurios priklauso tai pačiai tradicijai ir turi tuos pačius tikslus, taip pat tik tuomet, kai yra užtikrinamos visos reikalingos apsaugos priemonės (žr. žemiau)).

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) ir Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo (DKA)

CALM Foundation, atsakinga už tarptautinę interaktyvią (angl. “online”) registracijos sistemą ir jos pagalba pateiktus duomenis, turi Duomenų apsaugos pareigūną. Meditacijos centrai, kurie naudojasi šia sistema (taip pat ir Vipasanos asociacija), yra atsakingi už tolimesnį jiems perduotų duomenų tvarkymą. Todėl, kiekvienoje valstybėje yra Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo. Tam, kad tinkamai apsaugoti jūsų duomenis, Lietuvos  Duomenų apsaugos kontaktinis asmuo bendradarbiauja su Duomenų apsaugos pareigūnu. Jūs galite susisiekti su bet kuriuo iš jų el. paštu: [email protected].

Teisiniai pagrindai

Asmeninė informacija yra kaupiama tik tuo atveju, jei mes turime teisėtą interesą ją rinkti ir jei teisės aktai leidžia mums tai daryti. Pavyzdžiui, mes renkame informaciją šiais pagrindais: asmens sutikimo pagrindu; pagal sutartį; esant kitam teisėtam interesui (tokiam, kaip gyvybiškai svarbus studento interesas); ar dėl to kad specialus įstatymas įpareigoja mus rinkti tokią informaciją. Mes visuomet galime nurodyti Jums mūsų turimos informacijos tvarkymo teisinį pagrindą.

Apsauga

Darbuotojai/savanoriai, kurie tvarko asmens duomenis Vipasanos asociacijoje yra saistomi jų pasirašytų konfidencialumo įsipareigojimų. Tik mokytojai (kurie taip pat yra saistomi raštiškų konfidencialumo įsipareigojimų), kurie yra susiję su vertinimu, turi priėjimą prie labai jautrios informacijos. Jūsų asmeninė informacija yra tinkami saugoma ir jokiomis aplinkybėmis nėra atskleidžiama tretiesiems asmenims, nebent pastarieji turi specifinius įgaliojimus gauti tokią informaciją ir yra pasirašę (jei tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams) konfidencialumo įsipareigojimus.

Asmens duomenys yra saugomi:

 • užrakinamuose kambariuose su kontroliuojamu patekimu į juos; ir/arba
 • užrakinamuose stalčiuose ar dokumentų saugyklose; ir/arba
 • skaitmenizuoti asmens duomenys apsaugomi slaptažodžiu sutinkamai su taikytinomis vidinėmis politikomis, procedūromis, tvarkomis ir taisyklėmis; ir/arba
 • skaitmenizuoti asmens duomenys saugomi kompiuterinėse laikmenose, kurios yra, kiek tai įmanoma, šifruojamos  ir verčiamos anoniminėmis.

Kompiuterių monitoriai, ekranai ir terminalai, naudojami asmens duomenų tvarkymui, nėra matomi jokiems kitiems asmenims, išskyrus atitinkamus įgaliojimus turinčius darbuotojus/savanorius. Popieriniai užrašai/įrašai nėra paliekami tokiose vietose, kur juos galėtų pasiekti įgaliojimų neturintis personalas ir negali būti išnešti iš atitinkamų darbo vietų be išankstinio leidimo.

Studentų teisės

Mes gerbiame Jūsų teises. Specifiškai, mes užtikriname, kad:

 1. galėtume pateikti Jums mūsų turimos informacijos apie Jus apžvalgą;
 2. Jūsų informacija būtų teisinga;
 3. gavus Jūsų prašymą, mūsų turima informacija apie Jus būtų pakoreguota arba pašalinta, nebent mes turime teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis be Jūsų sutikimo. Jūs turite teisę prieštarauti tokiam mūsų sprendimui;
 4. nukreipsime Jus pas atitinkamą Duomenų apsaugos pareigūną arba Duomenų apsaugos kontaktinį asmenį;
 5. Jums būtų pasiūlyta galimybė pateikti prieštaravimus, susijusius su duomenų tvarkymu, skundus nagrinėjančiam komitetui, vadinamam Specialiųjų atvejų komitetui (angl. “Special Cases Committee”);
 6. Mes gerbsime Jūsų teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Prieiga prie informacijos ir prieštaravimai, susiję su duomenų tvarkymu

Jei norite sužinoti, kokią konkrečiai informaciją apie Jus mes tvarkome, arba jei nesutinkate su duomenims, kuriuos mes tvarkome ir norite pateikti prieštaravimus, susijusius su duomenų tvarkymu, galite padaryti tai užpildydami šią formą (Student Rights Form) ir atsiųsdami ją el. paštu adresu [email protected].

Jei negalite pasiekti savo asmens duomenų, prašome susisiekti el. paštu adresu [email protected].

Asmens duomenų apsaugos pažeidimai

Jei įvyktų asmens duomenų asmens pažeidimas, kuris gali turėti neigiamų pasekmių Jums, apie tai teisės aktų nustatyta tvarka mes informuosime Jus ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Jei norėtumėte pranešti apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą, galite tai padaryti čia: https://www.privacy-eu.dhamma.org/report-a-data-breach/.

Tarptautinės apsaugos priemonės

Visais atvejais, kuomet Jūsų asmens duomenys perduodami Vipasanos organizacijai už Europos Sąjungos ribų, mes taikome papildomas apsaugos priemones. Norėdami sužinoti apie tokias papildomas apsaugos priemones, kurios taikomos specifiniu Jūsų atveju, prašome susisiekti su mumis el. paštu adresu [email protected].

Tuo atveju, jei Jūs paprašytumėte mūsų perduoti jūsų asmens duomenis organizacijai, kuri netaiko pakankamų apsaugos priemonių, mes informuosime Jus apie su tuo susijusias rizikas. Šiuo atveju Jūs nuspręsite, perduoti ar ne Jūsų asmens duomenis tokiai organizacijai.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų ar norėtumėte susisiekti su mumis, prašome kreiptis: [email protected] ar https://www.privacy-eu.dhamma.org.